لوستر ارزان - تخفیف ویژهاز آنجا که هدف صنایع لوستر ماه نو این است که همگان بتوانند از لوسترهای زیبا، مدرن یا اسپرت در منزل شان استفاده کنند، یک دست تحت عنوان لوستر ارزان ایجاد نموده است که همه بتوانند خیلی سریع لوستر مورد نظر خود را انتخاب نمایند. این دسته شامل لوسترهای زیر 2 میلیون تومان می باشد.